Regulamin programu „Nagradzamy Recykling”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem programu „Nagradzamy Recykling” („Program” ) jest L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ulicy Grzybowskiej 62.

2. Celem Programu jest nagradzanie klientów, którzy po zużyciu produktu Kiehl’s, zakupionego w autoryzowanym punkcie sprzedaży Kiehl’s na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwracają po nim puste opakowanie w celach recyklingowych.

3. Program odbywać się będzie zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym regulaminie ( „Regulamin” ).

4. Program obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Program obowiązuje od dnia 19 października 2020 do dnia 31.12.2021.

6. Uczestnikiem Programu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, które jako konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego dokonają w czasie trwania Programu zwrotu pustych opakowań produktów Kiehl’s zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu ( „Uczestnik” ).

§ 2.Warunki promocji

1. Każdy Uczestnik przystępujący do Programu otrzymuje Kartę – Nagradzamy Recykling ( „Karta” ).

2. Karta umożliwia Uczestnikowi gromadzenie pieczątek przyznawanych za zwrot pustych opakowań po produktach Kiehl’s w autoryzowanych sklepach stacjonarnych Kiehl’s. Pieczątki są nabijane na Kartę podczas zwrotu pustego opakowania produktu Kiehl’s, z zastrzeżeniem pkt 3 i wyłącznie po okazaniu Karty sprzedawcy w sklepie Kiehl’s.

3. Z Programu wyłączone są próbki Deluxe produktów Kiehl’s, produkty linii Lip Balm oraz produkty z kolekcji „Travel Size” o pojemności 75ml do kwoty 55zł.

4. Za jedno puste opakowanie produktu Kiehl’s, z zastrzeżeniem pkt 3, Uczestnik otrzymuje jedną pieczątkę.

5. Karta umożliwia Uczestnikowi wymianę zgromadzonych pieczątek, w zależności od liczby zgromadzonych pieczątek, na prezent zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

6. Po zebraniu na Karcie 3 pieczątek, Uczestnikowi przysługuje prawo odebrania prezentu w postaci 1 miniatury produktu, z produktów aktualnie dostępnych w Butiku. Po zebraniu dodatkowych 2 pieczątek na tej samej karcie, Uczestnik uprawniony jest do odbioru kolejnego mini produktu. Po zebraniu kolejnych 5 pieczątek na tej samej Karcie, Uczestnik może odebrać dodatkowe 3 mini produkty.

7. Warunkiem odbioru prezentu jest przekazanie sprzedawcy Karty z odpowiednią ilością pieczątek, uprawniającą do odbioru danego produktu. Karta pozostaje u sprzedawcy po zapełnieniu jej pieczątkami.

8. Pieczątki zebrane na Karcie nie podlegają wymianie na gotówkę ani nie mogą być odstąpione przez Uczestnika osobom trzecim.

§ 3.Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) Uczestników przetwarzanych w ramach Programu jest L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62 możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail personal-da@loreal.com.

3. Dane osobowe Uczestników (imię i nazwisko adres, adres e-mail, numer telefonu) będą przetwarzane jedynie w przypadku skorzystania przez nich z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez L’Oréal lub podwykonawcę, poddanego tym samym zobowiązaniom co L’Oréal, zgodnie z Polityką Prywatności dostępną tutaj.

5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Uczestnika. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do realizacji danego zamówienia i wykonania umowy zawartej z Uczestnikiem, zgodnie z art. 28 RODO. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym tzn. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji prawa do złożenia reklamacji – przez okres realizacji roszczeń wynikających ze złożonej reklamacji oraz zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi przedawnienia roszczeń.

8. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.

10. W celu realizacji praw, o których mowa w punkcie 8 i 9 należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: personal-da@loreal.com.

11. Strona wykorzystuje pliki Cookies. Korzystając ze Strony Sklepu Użytkownik lub Kupujący akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki Cookies, które umożliwiają L’Oréal świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików Cookies przez L’Oréal na Stronie Sklepu można znaleźć w Polityce Cookies.

§ 4.Postanowienia końcowe

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej sposobu przeprowadzenia akcji promocyjnej. Reklamacje można zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym, na adres Organizatora z dopiskiem „Nagradzamy recykling Kieh’s” bądź w każdym sklepie stacjonarnym Kiehl’s. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Uczestnika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

2. We wszystkich sprawach związanych z reklamacjami produktów zakupionych w promocji zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego.

4. Regulamin dostępny jest sklepach stacjonarnych Kiehls oraz na stronie kiehls.pl