Regulamin sklepu internetowego Kiehls.pl

URL : kiehls.pl

Strona prowadzona jest przez spółkę L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-230), przy ulicy Daniszewskiej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000063684, kapitał zakładowy: 1.886.500,00 zł., NIP 524-030-33-75 ("L’Oréal") dla marki Kiehl's.

Kontakt telefoniczny: +48 255-24-70

Dane kontaktowe znajdują się tutaj.

Witamy na stronie internetowej www.kiehls.pl („Strona Sklepu”).

Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania z serwisu kiehls.pl ("Sklep") oraz warunki dokonywania zakupów w Sklepie ("Regulamin").

Polityka prywatności L’Oréal ("Polityka Prywatności") dostępna jest tutaj.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu:

 • Kupujący" oznacza podmiot dokonujący zakupów przez Stronę Sklepu,
 • Użytkownik" oznacza osobę korzystającą ze Strony Sklepu,
 • Konsument" oznacza Kupującego, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osobą fizyczną, która nabywa produkt w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.

Regulamin skierowany jest do odbiorców końcowych, tj. niezajmujących się odsprzedażą produktów L’Oréal w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY SKLEPU

1. Za pośrednictwem Strony Sklepu możliwe jest:

 • zakładanie i prowadzenie przez Użytkowników spersonalizowanych kont,
 • dokonywanie w oparciu o zasady niniejszego Regulaminu zakupów przy wykorzystaniu konta, bądź też bez rejestracji.

2. Do korzystania ze Strony Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień, niezbędny jest komputer lub inne urządzenie elektroniczne (np. tablet) z dostępem do sieci Internet, aktywne konto poczty elektronicznej oraz właściwe oprogramowanie, w tym właściwa przeglądarka internetowa. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony Sklepu w zakresie oprogramowania obejmują: posiadanie przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej) oraz udostępnienie w przeglądarce obsługi JavaScript oraz Cookies.

WARUNKI ZAKUPU

1. Zakupów przez Stronę Sklepu mogą dokonywać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, przez osobę fizyczną uprawnioną do reprezentacji.

2. Kupujący może zamówić nie więcej niż 6 sztuk tego samego produktu w jednym zamówieniu. Kupujący może złożyć maksymalnie 5 zamówień dziennie.

3. Możliwość złożenia zamówienia zostanie zablokowana w przypadku przekroczenia limitów zamówień określonych w punkcie 2.

PRODUKTY - CENA

1. Informacje o produktach i usługach dostępnych w Sklepie, w szczególności o ich właściwościach oraz cenie nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Wszystkie ceny podane na Stronie Sklepu:

 • podane są w złotych polskich,
 • zawierają podatek VAT,
 • nie zawierają kosztów wysyłki, które to koszty zależą od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy i sposobu płatności za produkt i podawane są w momencie dokonania przez Kupującego wyboru sposobu dostawy i płatności w formularzu zamówienia.

3. L’Oréal zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia akcji promocyjnych oraz konkursów na Stronie Sklepu. Zasady takich akcji będą każdorazowo określone w odrębnym regulaminie. Z zastrzeżeniem wykorzystania przez Kupującego kodów rabatowych obniżających wartość całego zamówienia znajdującego się w koszyku, ceny podane na Stronie Sklepu uwzględniają promocje obowiązujące w momencie składania zamówienia.

4. L’Oréal zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów podanych na Stronie Sklepu w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, że cena produktu podana na Stronie Sklepu w chwili złożenia zamówienia będzie ceną sprzedaży produktu.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia na wybrane produkty na Stronie Sklepu, korzystając z procedury składania zamówienia zgodnie z niniejszym paragrafem. Kupujący może dokonać zamówienia, zakładając konto na Stronie Sklepu bądź też skorzystać z opcji złożenia zamówienia bez rejestracji w Sklepie.

2. Informujemy, że możliwe jest jedynie składanie zamówień za pośrednictwem Strony Sklepu. Zamówienia drogą e-mailową i telefoniczną nie będą realizowane.

3. Zamówienia są przyjmowane przez Stronę Sklepu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. W celu złożenia zamówienia należy wybrać produkt(y) z asortymentu Sklepu poprzez kliknięcie przycisku "Do koszyka".

5. Kupujący po dodaniu produktu do koszyka może kontynuować zakupy w Sklepie, a wybrane przez niego wcześniej produkty będą przechowywane w koszyku.

6. Do momentu zatwierdzenia zamówienia przyciskiem „Zamów i Zapłać” wybrane towary w koszyku nie są rezerowane.

7. Po zakończeniu wybierania produktów, Kupujący może je zamówić za pośrednictwem Strony Sklepu. W tym celu należy:

 • podać login (adres e-mail) i hasło, jeżeli Kupujący założył konto na Stronie Sklepu,
 • wypełnić przynajmniej obowiązkowe pola formularza danych osobowych (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), adres dostawy), jeżeli Kupujący nie założył konta na Stronie Sklepu.

8. Kupujący potwierdza, że dane przekazywane L’Oréal za pośrednictwem Strony Sklepu i/lub jego podwykonawcom są prawdziwe.

DOSTAWA

1. Produkty dostarczane są za pomocą usług kurierskich lub paczkomatów InPost. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób. Tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest poniżej.

SPOSÓB DOSTAWY KOSZTY DOSTAWY
Przesyłka kurierska Schenker 13zł
Paczkomaty InPost 9zł

2. Dostawa dla zamówień, w których łączna wartość jednego zamówienia do zapłaty wynosi powyżej 200 zł brutto jest bezpłatna.

3. Dostawa zamówienia odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest realizowana w ciągu od 3 do 7 dni roboczych.

4. Przed odebraniem przesyłki od kuriera lub z paczkomatu InPost należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę, a gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane zaleca się sporządzenie protokołu w obecności kuriera oraz skontaktowanie się jak najszybciej z Działem Obsługi Klienta w celu wyjaśnienia sprawy. Ułatwi to rozpatrywanie reklamacji.

ZAWARCIE UMOWY

1. Przed zatwierdzeniem przez Kupującego zamówienia, Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić jego akceptację.

2. Zatwierdzenie przez Kupującego zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamów i zapłać” oznacza skierowanie do L’Oréal oferty zawarcia umowy sprzedaży przez Kupującego.

3. Każda płatność zrealizowana przez Kupującego - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez L’Oréal potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.

4. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, na adres e-mail wskazany przez Kupującego w zamówieniu, wysłana zostanie wiadomość elektroniczna (e-mail) stanowiąca potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Wysłanie przez L’Oréal potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie L’Oréal o przyjęciu oferty, co stanowi zawarcie umowy sprzedaży między Kupującym a L’Oréal.

5. Kupujący może dokonywać samodzielnych zmian w zamówieniu do momentu jego złożenia i potwierdzenia przez L’Oréal przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie z punktem 4 powyżej. Po potwierdzeniu wszelkie zmiany muszą być procesowane za pośrednictwem działu obsługi klienta (kontakt poprzez formularz kontaktowy na stronie lub telefonicznie).

PŁATNOŚĆ

1. Po akceptacji Regulaminu, Kupującemu wyświetli się strona internetowa przeznaczona do wyboru sposobu płatności za zamówienie.

2. Kupujący może wybrać sposób płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, "za pobraniem" u kuriera lub w Paczkomacie (o ile taka opcja będzie dostępna w momencie składania zamówienia, o czym Kupujący każdorazowo zostanie poinformowany na początku składania zamówienia).

3. W przypadku wyboru formy płatności przez PayU, Kupujący zostanie automatycznie przekierowany na stronę dostawcy usług płatniczych PayU. Strona dostawcy usług płatniczych szyfrowana jest za pomocą S.S.L. (Secure Socket Layer) w celu zapewnienia najskuteczniejszej ochrony wszystkich danych związanych ze sposobem płatności.

4. L’Oréal zachowuje prawo własności do zamówionych produktów aż do otrzymania całkowitej płatności za zamówienie.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. L’Oréal jest zobowiązany dostarczyć zamówienie niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z punktem 4 paragrafu 6.

2. W przypadku braku doręczenia zamówienia w terminie wskazanym w punkcie 1 Kupujący może od umowy odstąpić albo wyznaczyć L’Oréal dodatkowy termin do doręczenia zamówienia, a po jego bezskutecznym upływie od umowy odstąpić.

3. W wypadku, gdy dane podane przez Kupującego nie są kompletne przez co uniemożliwiają prawidłowe dostarczenie zamówienia, L’Oréal skontaktuje się z Kupującym drogą e-mailową w celu ich uzupełnienia. Jeżeli Kupujący nie uzupełni danych teleadresowych w terminie 7 dni od wysłania przez L’Oréal wezwania do ich uzupełnienia, L’Oréal zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.

4. Niezależnie od podstaw odpowiedzialności z tytułu rękojmi określonych w paragrafie 9, L’Oréal odpowiada wobec Kupującego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w zakresie wynikającym z Regulaminu, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem okoliczności, za które L’Oréal zgodnie z prawem odpowiedzialności nie ponosi.

REKLAMACJA

1. L’Oréal nie ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej wobec Kupującego niebędącego Konsumentem. Poniższe zasady odpowiedzialności L’Oréal z tytułu rękojmi stosuje się wyłącznie do Konsumenta.

2. L’Oréal zobowiązany jest dostarczyć produkt wolny od wad fizycznych i prawnych.

3. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

4. Konsument w związku z ujawnioną wadą produktu, może żądać:

 • wymiany produktu na wolny od wad,
 • usunięcia wady produktu,
 • obniżenia ceny,
 • odstąpienia od umowy – jeżeli wada jest istotna,

5. Wybór żądania należy do Konsumenta.

6. W przypadku wyboru przez Konsumenta żądania usunięcia wady lub wymiany produktu na wolny od wad, L’Oréal dokona naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. L’Oréal ma prawo odmówić spełnienia żądania Konsumenta, jeżeli jego wybór jest niemożliwy do spełnienia lub wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu z drugim z możliwych roszczeń. W takiej sytuacji L’Oréal może zaproponować Konsumentowi inne rozwiązanie. Konsument nie jest związany propozycją L’Oréal i może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodności z umową w inny sposób.

7. W przypadku wyboru przez Konsumenta żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli produkt nie był wcześniej wymieniany lub naprawiany przez L’Oréal (lub L’Oréal nie wywiązał się z obowiązku usunięcia wady lub wymiany), L’Oréal może zaproponować Konsumentowi niezwłoczną i niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami wymianę wadliwego produktu lub jego lub naprawę. Konsument ma prawo do zmiany sposobu doprowadzenia produktu do stanu zgodności z umową, który zaproponował L’Oréal. Zmiana propozycji L’Oréal nie będzie możliwa, jeżeli wybór dokonany przez Konsumenta jest niemożliwy do spełnienia lub wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez L’Oréal.

8. L’Oréal nie ma prawa odmówić Konsumentowi obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli nie wywiązał się ze swych obowiązków przy pierwszym żądaniu złożonym przez Konsumenta w ramach pierwszej reklamacji bądź jest to druga lub kolejna reklamacja danego produktu.

9. W przypadku obniżenia ceny, powinna ona pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.

10. Konsument może złożyć reklamację w dowolnej formie: elektronicznej na adres e-mail lub telefonicznie. Informacje kontaktowe dostępne są tutaj. W reklamacji należy opisać zauważoną wadę i określić wybrane żądanie (punkt 4 powyżej).

11. Wraz z reklamacją Konsument powinien przesłać L’Oréal dowód dokonania zakupu wadliwego produktu w Sklepie, np. paragon lub fakturę, e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia do realizacji.

12. Konsument powinien dostarczyć wadliwy produkt na adres:

L’OREAL,
Schenker Sp. z o.o. Oddział Wrocław
ul. Krzemieniecka 116
54-613 Wrocław

13. Dostarczenie reklamowanego produktu odbywa się na koszt L’Oréal. L'Oreal nie ponosi kosztów reklamacji zgłoszonej po terminie wskazanym w punkcie 16.

14. L’Oréal, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a L’Oréal nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

15. Jeżeli w wyniku złożonej w ramach rękojmi reklamacji doszło do naprawienia rzeczy, wymiany, obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, Konsument ma prawo żądać od L’Oréal naprawienia szkody, którą poniósł z powodu nabycia wadliwego produktu, w tym kosztów dostarczenia wadliwego produktu.

16. L’Oréal odpowiada za sprzedany produkt, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu wydania produktu Konsumentowi. Roszczenie Konsumenta z tytułu rękojmi przedawnia się:

 • w przypadku wady fizycznej: z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady fizycznej,
 • w przypadku wady prawnej: z upływem roku licząc od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady prawnej dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej, z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osoba trzecią stało się prawomocne,
 • jednakże bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem okresu odpowiedzialności L’Oréal wskazanym w zdaniu poprzedzającym.

17. Jeżeli Konsument zażądał wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

18. L’Oréal nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty, których jest producentem oraz nie świadczy usług posprzedażnych. Produkty sprzedawane w Sklepie, których producentem nie jest L’Oréal, mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Informacje na temat warunków gwarancji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, oraz uprawnień przysługujących Konsumentowi z tytułu gwarancji, każdorazowo znajdują się w opisie danego produktu na Stronie Sklepu.

19. Użytkownik lub Kupujący może zgłosić L’Oréal reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez L’Oréal. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres Biura Obsługi Klienta L’Oréal. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik lub Kupujący powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamację i udziela na nią odpowiedzi.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy na podstawie niniejszego paragrafu dotyczy wyłącznie Konsumenta.

2. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Konsument może wykorzystać w tym celu formularz odstąpienia, który jest dostępny jest tutaj.

3. Oświadczenie o odstąpieniu należy dołączyć do przesyłki zwrotnej zawierającej produkt i wysłać na adres:

L’OREAL,
Schenker Sp. z o.o. Oddział Wrocław
ul. Krzemieniecka 116
54-613 Wrocław
wskazany w punkcie 3.

4. Konsument jest zobowiązany odesłać produkt niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zwracany produkt należy wysłać na adres wskazany w punkcie 3.

5. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu produktu (koszty opakowania, zabezpieczenia produktu, nadania).

6. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta ceny produktu wraz z kosztami jego przesyłki do Konsumenta (do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki oferowanej przez L’Oréal) zostanie dokonany przez L’Oréal niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

7. Zwrot dokonany zostanie przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Konsument, chyba że wyraził on zgodę na inną formę zwrotu wpłaconych środków (o ile nie łączy się to dla Konsumenta z dodatkową odpłatnością).

8. L’Oréal może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego produktu lub otrzymania potwierdzenia jego odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

9. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Konsument jest wolny od wszelkich zobowiązań.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

11. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umowy:

 • której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.

12. Informacje na temat sposobu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Kupujący może również uzyskać w Biurze Obsługi Klienta L’Oréal telefonicznie lub wysyłając zapytanie drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.kiehls.pl.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na następujących stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie

www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne

www.uokik.gov.pl/wazne_adresy

2. Informacje, o których mowa w punkcie 1 powyżej Konsument może uzyskać również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

3. Konsument posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
 • możliwość zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia.

4. Ponadto, Konsument może również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Kupujących przetwarzanych na Stronie jest L’Oréal.

2. Dane osobowe Kupujących (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail) są przetwarzanie wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji danego zamówienia i wykonania umowy zawartej z Kupującym.

3. Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto na Stronie Sklepu (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail) są przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika na Stronie Sklepu.

4. Podanie danych osobowych w ramach sprzedaży wysyłkowej jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji i dostarczenia zamówienia, w tym wystawienia faktury. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez L’Oréal lub podwykonawcę, poddanego tym samym zobowiązaniom co L’Oréal, zgodnie z Polityką Prywatności dostępną tutaj.

5. Kupujący może otrzymywać od L’Oréal drogą elektroniczną informacje o produktach i inicjatywach L’Oréal, jeżeli Kupujący wyraził na to uprzednią zgodę. Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego zamówienia. Kupujący może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na otrzymanie ww. informacji.

6. Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta Użytkownika lub realizacji danego zamówienia i wykonania umowy zawartej z Kupującym. Administrator danych przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

7. Użytkownikowi i Kupującemu przysługuje prawo dostępu, poprawiania i usunięcia swoich danych osobowych. Aby skorzystać z tego prawa należy wysłać wiadomość do Działu Obsługi Klienta Sprzedawcy.

8. Strona wykorzystuje cookies. Cookies to pliki tekstowe zachowywane na dysku twardym urządzenia Użytkownika/Kupującego. Więcej informacji na temat stosowania cookies przez L’Oréal na Stronie Sklepu można znaleźć tutaj.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Kupujący ma możliwość wyrażenia własnej opinii i polecania każdego produktu. Opinie wyrażone o każdym produkcie odpowiadają średniej ocen i poleceń internautów pod każdym pytaniem i tylko ich dotyczą. Opinie nie stanowią w żadnym przypadku elementu umowy z L’Oréal.

2. Gwiazdki znajdujące się na Stronie Sklepu przy produktach stanowią średnią z ocen, w danym momencie, przyznanych przez osoby, które wyraziły na Stronie Sklepu swoje opinię na temat danego produktu. W związku z powyższym ilość gwiazdek może ulegać zmianie.

3. W przypadku zamieszczenia opinii o produkcie, Kupujący lub Użytkownik udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych licencji niewyłącznej L’Oréal na korzystanie z opinii na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opinii – wytwarzanie dowolną techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową); w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opinię utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w innych sposób niż wskazany powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, publikacja na stronie internetowej, w tym Stronie Sklepu, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie oraz publiczne udostępnianie opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Stronie Sklepu w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Kupujący może zapisać Regulamin na dowolnym nośniku. Ponadto, Kupujący każdorazowo otrzymuje Regulamin w e-mailu z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie punktem 4 paragrafu 6.

5. Z obowiązującym Regulaminem można zapoznać się w dowolnym momencie na Stronie Sklepu. L’Oréal przysługuje prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, z zastrzeżeniem punktu 6. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na Stronie Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, co najmniej 10 dni przed wejściem zmian w życie. Ponadto, Użytkownik, który założył konto na Stronie Sklepu jest informowany o każdej zmianie Regulaminu przez przesłanie informacji o jego zmianach na adres e-mail podany przy zakładaniu konta w terminie nie później niż na 7 dni przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia Użytkownikowi wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Użytkownik nie poinformuje L’Oréal o braku akceptacji zmiany Regulaminu, Użytkownik jest związany Regulaminem w nowym brzmieniu.

6. Do zamówień złożonych i umów zawartych w okresie obowiązywania poprzedniego Regulaminu stosuje się przepisy Regulaminu obowiązującego w chwili składania zamówienia.

7. L’Oreal zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Kodeksu Etyki Reklamy oraz Kodeksu Etyki Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Użytkownik może zapoznać się z dokumentami bezpośrednio na stronach organizacji.

8. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia swojego konta ze Strony Sklepu w każdym czasie.

9. Regulamin i stosunki umowne między Kupującym a L’Oréal podlegają prawu polskiemu.